lulk-kin-ek-noflik-weze

de-namme-it-lulke-wiif

Op in jûn earne yn maart 2015 kamen tolve freonen op it idee om in eigen bier te ûntwikkeljen. Doe hju dat idee, de dei dernei, thûs oan harren froulje fertelden, wiene de reaksjes dúdlik en helder.

Op de earste offisjele gearkomste kaam elts mei in namme sa as ôfpraat. Seis kamen mei deselde namme, IT LULKE WIIF. Fiif hiene in namme mei sa’n bytsje deselde betsjutting en ien hie in namme dy’t sels te rûch wie om te neamen op dizze site, wy neame gjin nammen….

Al mei al is de namme hiel persoanlik en nei ferwachting ek werkenber foar in hiel soad oare keardels. Hielandal nei in smûke jûn mei wat freonen en mei IT LULKE WIIF op ‘e tafel.

De Freonen fan Brouwerij de Freonskip hawwe allegearre harren smaak útsprutsen. Dêrút die bliken dat in blond bier de foarkar hie. Al moast it fansels wol oars as oars, wy komme fan de wâlden no.

Mei de brouwer is der socht nei in eigen smaak, nei in resept wat net allinne oars is mar ek unyk. De Wichter, ek wol de Wâldprom, joech net allinne dy unike smaak. It joech it blonde bier ek it regionale karakter, it karakter fan de Wâlden. De streek dêr’t de mannen fan de Freonskip foar ivich mei ferbûn binne. IT LULKE WIIF Heechblond is in krêftich, fris bier wurden mei in licht fruitige ôfdronk.

brouwerij-de-freonskip-undernimme-mei-freonen

Brouwerij de Freonskip is de namme fan de feriening dy oprjochte is troch tolve freonen. In jierrenlange freonskip brocht harren safier, en wa wit hoefolle fierder noch. Mei elkoar wat bysûnders ta útfier bringe. Mei it freonenploegje wat delsette dêr’t wy grutsk op binne. Hiel stikem binne sels ús froulje dat ek sa no en dan.

Brouwerij de Freonskip wie sûnt it begjin yn oerlis mei in lytse ambachtlike brouwer. In man mei passy, dy’t al jierren op heech nivo foar him sels dwaande wie. Undertusken is Sneeker Stadsbrouwerij Meerpeal in lytse mar profesjonele brouwerij wurden. In brouwerij dy’t neist syn eigen bier, eksklusyf foar De Freonskip IT LULKE WIIF makket. Soks nei it resept en yn gearwurking mei Brouwerij De Freonskip.

de-wichter-it-lulke-wiif-bier

wichter-waldprom

De wichter (Latyn: Prunus domestica subspecies insititia) of Wâldprom, is de Fryske foarm fan de saneamde Giele Kroaskesprom. Dy heart dêrom ta de ûndersoarte Kroaskesprom fan de kultuerprom.

De beam bloeit al yn april en de fruchten binne ein augustus ryp. De wichters kleurje fan grien nei giel en de wankjes hawwe in blos mei brune spruten. De foarm is rûn en lyts, ek de pitten binne rûn. Der sitte toarnen oan de tûken. De plant fermearderet him troch woartelopslach. Dat de útrinners binne (genetysk) gelyk oan de beam. As in beam dea giet stiet der meast alwer in nijenien klear. De wichter is al tige âld, yn terpfuotten binne oerbliuwsels fan wichters fûn. Benammen De Wâlden hawwe noch wichterbeammen. (Bron: Wikipedy)

de-fryske-walden-bier

De Fryske Wâlden (meast koartwei De Wâlden neamd) is in streek yn it easten fan Fryslân mei in eigen karakter dat net foarme is troch see of troch lânwinst op de see. De streek hat har namme te tankjen oan it protte bosk en houtwâlen, mar tsjinwurdich wol dat net sizze dat “wâld” in boskgebiet is, it is mear in gebiet mei leech hout. De houtwâlen om de greiden en ekers soargje foar it karakteristike lytsskalige kûlisselânskip.

De befolking fan De Wâlden hat in mear mingd karakter as dy fan de Fryske kuststreken. De grutte en min tagonklike heidefjilden hawwe ieuwenlang ûnderdak bean oan ferskate groepen migranten, dêrûnder Westfalen, Saksen, joaden en sigeuners. Neffens guon docht it temperamint yn ‘e Wâlden wat ‘súdlik’ oan.

De streek stie en stiet bekend om syn hannelskarakter. De taal dy’t hjir sprutsen wurdt, it Wâldfrysk wykt op ferskate punten ôf fan it Frysk fan de Klaaistreek en de Súdwesthoeke.

Bewenners fan de Wâlden wurde wol ‘wâldpiken’, ‘wâldsjers’ of ‘heidepiken’ neamd. De befolking fan de eardere heidestreken hat by guon noch de namme dat se koart foar de kop binne en gau mei it knyft klear stiet. In soad heidsjers hiene oant foar koart as liifspreuk “Myn Herder is myn redder”. Dêrmei net referearjend oan ús Leavenhear mar oan in bûsmes fan it merk Herder dat sa’n bytsje ta harren standertútrissing skynde te hearren. (Bron: Wikipedy)

Hast nocht oan in flesse IT LULKE WIIF gean dan nei ien fon ondersteande adressen.

Wols as bedriuw IT LULKE WIIF ek op ‘e tafel, bar as balie sette?

 Stjoer in mail nei ynfo@itlulkewiif.frl

Mitra Burgum, Slijterij ’t Span
(losse ferkeap)

Markt 69
9251 JR Burgum
0511 46 4020

Mitra Breeuwsma
Grou

(losse ferkeap)

Stationsweg 38 e
9001 EH Grou
0566 62 1115
grou@mitra.nl

Drankenspeciaalzaak Jelle
Ljouwert

(losse ferkeap)

Voorstreek 63
8911 Jk Leeuwarden

0582 13 8469

info@drankenspeciaalzaakjelle.nl

Mitra Postma
Surhuisterveen

(losse ferkeap)

Gedempte Vaart 29A
9231AS Surhuisterveen
0512 36 2623

mitrasurhuisterveen@gmail.com

Mitra Geertsma
Drachten
(losse ferkeap)

De Marke 35
9203 DV Drachten

0512 519 243

contact@mitrageertsma.nl

Slijterij Haas
Gytsjerk

(losse ferkeap)

De Haven 4,
9601 DL Gytsjerk

0582 56 3591

It Wapen fan Fryslân Oentsjerk
(horeca)

Rengersweg 51
9062 EC Oentsjerk
058  256 17 47

info@kafee.nl

Kafee Marktzicht Drachten
(horeca)

Oudeweg 14
9203 AG Drachten
0512 516 900

Café De Hossebos

De Westereen
(horeca)

Foarstrjitte 21
9271 KE De Westereen
0511 444 622

Café de Stee 

Leeuwarden
(horeca)

Stationsweg 8
8911 AH Leeuwarden
info@destee.nl

Streekwinkel Priuw Ljouwert
(losse ferkeap)

Nieuwe Oosterstraat 6
8911 KN Leeuwarden
058 785 0492

info@priuw.nl

De Pleats
Burgum

(horeca)

Schoolstraat 82
9251 ED Burgum

0511 46 1556

info@depleats.nl

Bijzonder & Genieten
Surhuisterveen

(losse ferkeap)

Gedempte Vaart 6
9231 AV Surhuisterveen

0512 363 356

Binnen

Drachten
(horeca)

Noordkade 54
9203 CE Drachten

0512 525 282

Streekwinkel Op ‘e Stâl

Buitenpost
(losse ferkeap)

Voorstraat 1
9285 NM Buitenpost
0511 542 502

Silersshop

Grou
(losse ferkeap)

Hoofdstraat 86
9001 AN Grou

0566 842 181

Wielinga Wijnimport

Leeuwarden
(losse ferkeap)

Molenstraat 34
8913 BC Leeuwarden

Café Kromme Knilles

Akkrum
(horeca)

Heechein 42
8491 EM Akkrum
0566 65 1381

Mitra Slijterij

Dokkum
(Losse ferkeap)

Hantumerweg 14,
9101 AB Dokkum
0519 221 452

Speciaalbier café De Markies 

Leeuwarden
(Horeca)

Groot Schavernek 19,
8911 BW Leeuwarden
info@de-markies.nl

Restaurant Het Booze Wijf

Lauwersoog
(Horeca)

Strandweg 5,
9976 VS Lauwersoog
0519 34 9133

Stadscafé – Restaurant Artisante

Dokkum
(Horeca)

Diepswal 1,
9101 LA Dokkum
0651 30 8662

info@stadscafe-artisante.nl

Biercafé – 3B

Sneek
(Horeca)

Wijde Noorderhorne 2,
8601 EB Sneek
0515 41 8707

info@biercafe3b.nl

Kaaskoperij Damwoude

(Losse Ferkeap)

Conradi – Veenlandstrjitte 14,
9104 BN Damwoude
0615 87 1053

DrinQs Dokkum

(Losse Ferkeap)

Strobossersteeg 1,
9101 NB Dokkum
0519 76 8000

dokkum@drinqs.nl

De Zomerschuur

(Losse Ferkeap)

Zomerweg 68A

9251 MH Burgum

info@zomerschuur.nl